Adreuli.ge

www.adreuli.ge

ლოგოს დიზაინი და ვებ გვერდი

ბავშვთა ადრეული განვითრების, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობაზე ორიენტირებული საქართველოში მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაერთიანებისთვის დაიხატა ლოგო და დამზადდა ორგანიზაციის ვებ გვერდი