Lean Advisory

ლოგო, ბრენდბუქი

დაიხატა საკონსულტაციო კომპანია Lean Advisory-ს ლოგო, სავიზიტო ბარათი, ინვოისის ფორმა, PowerPoint-ის სტილი და ბლანკის დიზაინი