Destination Weddings and Events

ლოგოს დიზაინი

ამერიკული კომპანიისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ქორწილებისადა ღონისძიებების ორგანიზებას, დაიხატა ლოგოს დიზაინი და მინი ბრენდბუქი